Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

9 min læsetid

SKAGEN Kon-Tiki: Aktivt ejerskab på vækstmarkederne

Selskaber fra vækstmarkeder ligger traditionelt noget efter de udviklede markeder, ikke bare i forhold til afrapportering og ledelsesmæssige prioriteter, men også i forhold til at indarbejde ESG-mål og -retningslinjer. Det skyldes til en vis grad, at kunder, investorer og lokale lovgivere traditionelt set har mere indflydelse på de udviklede markeder. Vi begynder imidlertid at se en lang række forbedringer på baggrund af en stigende opmærksomhed i vækstmarkederne.

For os som langsigtede investorer er det vigtigt, at ESG-ambitioner, som kun er nedfældet på et stykke papir, bliver langt mere konkret. Det skal være mere end bare afrapportering, og derfor skal det skal forankres i både det strategiske niveau og der, hvor opgaverne eksekveres. Vi mener, at selskaber, der forstår og bruger energi på ESG oftest har en stærkere kultur og er mere innovative. ESG skaber engagement, og når man har engagerede medarbejdere, så plejer virksomhederne også at være mere produktive.

Ekskluderer man selskaber fra investeringsuniversitet baseret udelukkende på et nuværende (lavt) bæredygtighedsniveau, begrænser man samtidig deres evne til at udvikle sig. Det er netop ved at investere i denne type af virksomheder, at vi – som investorer – kan få mulighed for at engagere os sammen med ledelsen og dermed skabe en reel positiv udvikling. Derudover er det ofte hele livsforløbet for en investering, der gør investeringscasen spændende for os. En positiv ESG-udvikling kan sænke risikopræmien for en virksomhed og dermed skabe øget værdi.

Et godt eksempel på et firma, der har transformeret sig på baggrund af en direktionsbeslutning om øget ESG-arbejde, er UPL, hvor vi har et langsigtet engagement.

UPL er børsnoteret i Indien og er verdens femtestørste udbyder af landbrugsløsninger. Det dækker hele spektret for landbrugsbehov – fra beskyttelse af afgrøder over behandling af såsæd og løsning efter høsten – og er til stede i 140 lande.

Da vi gik ind i selskabet i 2014, havde det et dårligt ESG-omdømme. Vi engagerede os med dem på flere områder og problemstillinger gennem tiden, og det er derfor meget givende at reflektere over, hvor langt de er nået på de fleste områder. Det er også et godt eksempel på de dilemmaer og udfordringer, man kan løbe ind i, når investorer blindt stoler på ESG-vurderinger.

Er UPL på kant med ESG-retningslinjerne?

Investeringscasen er utvetydig. Den er velegnet til ESG- og temabaserede investorer: landbrugsland og vand bliver en begrænset ressource i fremtiden. Samtidig vokser befolkningstallet verden over, hvilket øger efterspørgslen på fødevarer. Det er derfor vigtigt, at man øger produktionen af fødevarer – og det selvfølgelig på bæredygtig måde.

Desværre er der to vigtige grunde til, at rejsen stopper før den er begyndt for de fleste investorer. For det første er UPL kategoriseret som en landbrugsvirksomhed inden for kemiindustrien. Kemiindustrien har længe haft et dårligt ry, da produkterne potentielt kan have en skadelig effekt på miljø, helbred og sikkerhed. Selvom det ikke er alle kemikalier, der er farlige, kan en række af dem forårsage seriøse skader på helbredet og miljøet. Dernæst var virksomheden for nyligt involveret i en uheldig ulykke i Cornubia i Sydafrika, hvor et lejet lagerbyggeri brød i flammer. Det resulterede i store skader på miljøet og konsekvenser for det omkringliggende område grundet dampe og forurenet vand fra slukningsarbejdet. Derfor fik UPL for nyligt nedgraderet deres ESG-vurdering.

Omstændighederne her var uforudsigelige. Ilden blev antændt af oprørere, som kastede med ildbomber mod en række steder i lokalområdet, som er ramt af civile uroligheder. Vi har været i kontakt med en lang række medarbejdere fra UPL – alt fra topledelse til ledere af den sydafrikanske division såvel som advokater – med henblik på at sikre et mere præcist billede af ulykken, end hvad lokalmedierne beskriver. Vi får altid støtte fra vores interne ESG-eksperter i forbindelse med denne type af møder med selskaber i vores porteføljer. Det hjælper ikke kun vores research-proces, men også virksomhederne, der ofte bruger os som sparringspartner. Dette er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder som aktive investorer.

I netop denne case satte vi spørgsmålstegn ved, hvordan ESG-vurderingen var blevet fastlagt af vurderingsselskabet, og hvordan de var nået frem til en så negativ konklusion. Deres kilder er næsten kun lokalmedier. Der er også fejl i deres ESG-rapport, som ikke er blevet rettet forud for offentliggørelsen. Derudover skal man også tænke over, at en enkelt ulykke ikke kan bruges til at generalisere og tegne et billede af et systematisk problem hos virksomheden.

Vi har samarbejdet med UPL i forbindelse med oprydnings- og rehabiliteringsarbejdet i lokalområdet og kan se, at de gør deres bedste for at genoprette skaden fra ulykken. Yderligere er der ingen juridiske anklager eller retsprocesser mod selskabet i øjeblikket. Hvis det ændrer sig, så vil vi overveje de nye informationer grundigt, men som det står nu, så er vi kommet frem til en anden konklusion end analyseselskabet.

Bæredygtighed driver smartere innovation og vækst

Til trods for ulykken har UPL skabt gode resultater, når det kommer til ESG. Virksomheden har været gennem en stor omstilling over de seneste år, hvor de har fulgt en systematiseret tilgang til bæredygtighed over mange forskellige forhold.

1.        Bæredygtighed:

Deres første bæredygtighedsrapport i 2016/2017 afslørede UPL's plan om at reducere det miljømæssige aftryk med 30 pct. over tre år. Rapporten dækkede over fire fokusområder, og affaldssortering er siden blevet reduceret med 45 pct., CO2-udledningerne med 26 pct. og vandforbruget med 21 pct. De har sat et mål om at nå yderligere 30 pct. inden 2025.

2.       Socialt

 Som medunderskriver af den internationale erhvervssammenslutning, World Business Council for Sustainable Development har UPL forpligtiget sig til at arbejde med at opnå FN's 17 verdensmål. Forpligtelsen er integreret i hele organisationen med ekstra fokus på udvalgte mål.

3.       Ledelse

Der arbejdes med politikker, hvor man sigter mod at opnå internationale standarder.

4.       Økonomi

Selskabets centrale fokus på ESG reflekterer sig i synet på, at innovationen vil sikre UPL's økonomiske performance, hvilket igen sikrer konkurrencedygtighed og flere markedsandele over tid. ESG har guidet selskabets omstilling fra en produktvirksomhed til en løsningsvirksomhed, der fokuserer på at hjælpe landmænd.

Forandringsagent med blik for fødevaresikkerhed

Med sin nye strategi er UPL fast besluttet på at være en forandringsagent, når det kommer til at sikre fødevaresikkerheden i en ressourcebegrænset verden. Derfor ser selskabet det som værende helt centralt at hjælpe landmænd med at opnå bedre et udbytte og dermed bidrage til den globale agenda om at styrke fødevaresikkerheden. UPL har udviklet sin Open AG strategi, da det ser et tæt samarbejde mellem alle stakeholders i fødevareklyngen som nødvendigt. Det afspejler sig i en lang række af initiativer såsom sekvestrering af karbon, en reducering af afbrænding af marker ved at tilbyde landmænd enzymer, som sikrer en hurtigere nedbrydning, en reduktion af ferskvandsforbruger i landbruget gennem brug af vandkonserveringsproduktet Zeba, tilbyde sprøjteydelser m.v.

Selksabet fokuserer altså både på nye, bæredygtige og differentierbare produkter på samme tid, som sigter mod at øge margin og vinde markedsandele. UPL hævder at være markedsførende inden for bio-løsninger. Det at være en den bedste inden for bæredygtige produkter reducerer risici ud fra et regulatorisk standpunkt, da selskabet kan udfase en række af sine ikke-bæredygtige og farlige kemikalier, der lidt efter lidt bliver forbudt i forskellige lande. Det styrker også opfattelsen af deres brand og UPL's anseelse i investeringsverdenen.

Man høster, hvad man sår.

UPL har skabt en struktur, der belønner opnåelsen af ESG-mål. KPI'erne (Key Performance Indicators) for hver medarbejder indeholder nu en række ESG-mål og bliver gennemset hver måned hos alle produktionsenheder med henblik på at opnå alle mål. Derudover arbejder UPL også med at gøre sine forsyningskæder mere bæredygtige og har et mål om, at mere end 60 pct. af deres råvarer skal komme fra bæredygtige kilder i 2025. UPL har også lagt pres på sine forsyningskæder ved for eksempel at starte initiativer mod børnearbejde i industrien. Deres dedikation tilskynder konkurrenterne og hele værdikæden til at gøre det samme, så de også kan være konkurrencedygtige og relevante.

UPL er et godt eksempel på et selskab, som har taget ESG-mulighederne til sig, og det høster fordelene gennem en solid finansiel performance. Det betyder også, at UPL var den stærkeste bidragsyder til SKAGEN Kon-Tikis performance i 2021. Interessant nok var UPL vurderet som nummer 1 i forhold til bæredygtighedsindsatsen i sit segment for andet år i træk - vurderet af det samme vurderingsselskab, som i sin tid nedgraderede dem. Grundet UPL's signifikante forbedringer på tværs af flere parametre har vurderingsselskabet sagt, at de anerkender det arbejde, selskabet gør mod at gentænke bæredygtighed inden for det globale fødevaresystem. Det inkluderer resultaterne inden for virksomhedsledelse, relationer til lokalsamfundet, forretningsetik og CO2-aftryk. FTSE Russell anerkender UPL's arbejde og giver en høj score. Samtidig er UPL også inkluderet i Dow Jonas Sustainability Index Yearbook, hvor de er noteret i den kemiske sektor,og med en udmærkelse, som kun de øverste 15 pct. af selskaberne får.

Aktive forvaltere spiller en central rolle

ESG-vurderinger har en stor indvirkning på kapitalstrømmene specielt grundet deres rolle i konstruktionen af ESG-benchmarks. Evalueringer bruges nemlig normalt som et filter på et indeks. Der har været en eksponentiel vækst i de passive ESG-investeringer, og for os er en mangel på transparens og konsistens omkring ESG-vurderingsmetoderne en årsag til bekymring. På den anden side understreger det også, den vigtige rolle vi som aktive investorer spiller og de muligheder, det kan skabe. Vi investerer i virksomheder, som er udsat for ESG-risici, og dermed er et engagement med ledelsen essentielt. Det kan godt være, at det kræver et langsigtet tillidsbaseret forhold, før vi bliver hørt, men det kan også skabe en reel forskel for den vej, virksomheden tager mod en mere bæredygtig fremtid.

Sustainability report Q1 2021.pdf

 

Bæredygtighed

Bæredygtighedsrapport 2023: Investeringer for økonomisk gevinst og bæredygtighed

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Bæredygtighed

SFDR: Hvad er det, og hvordan kommer det til at påvirke mig som kunde?

Du har måske allerede hørt om SFDR, den nye bæredygtighedslovgivning for finans, som EU er i færd ...

Sådan engagerer vi os i bæredygtige selskabsspørgsmål

En vigtig del af arbejdet som aktiv forvalter er at kigge selskaberne efter i sømmene og 'nudge' ...

Det hele starter med god selskabsledelse

SKAGENs fokus på god selskabsledelse stopper aldrig. I næsten 30 år har vi ment, at en god ledelse ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up