Gå til hovedindhold

Omkostninger knyttet til forvaltningen af fondene kan deles i to:

  1. Fast årligt forvaltningshonorar: Gælder alle fondene
  2. Variabelt forvaltningshonorar: Gælder kun aktiefondene. Belastes kun når aktiefondene skaber merafkast. Det vil sige bedre afkast end sit referenceindeks eller absolutte mål.

Investerer du via OMX Copenhagen og dermed gennem din bank eller børsmægler, så kan der dog påløbe omkostninger, som er udenfor vores kontrol, fx kurtage.

Honorarerne

De faste årlige honorarer beregnes dagligt og belastet hvert kvartal. De faste årlige honorarer indeholder forvaltning, administration, distribution og øvrige omkostninger knyttet til forvaltning af fondene.

De variable honorarerne beregnes hver dag og belastes ved udgangen af hvert år.

Honorarerne fratrækkes andelsværdien før beregning af afkast i fondene.

Mere information om omkostningerne i vores fonde

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Vekst A

Fast årligt forvaltningshonorar

1 % fast årligt forvaltningshonorar, beregnes dagligt og belastes kvartalsvis(omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

Bedre værdiudvikling end 6 procent pro anno i NOK, beregnes dagligt og fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskabet. Belastning af variabelt forvaltningshonorar sker årligt pr. 31.12. Belastning af variabelt forvaltningshonorar kan kun foretages, hvis andelsværdien den 31. december er højere end andelsværdien ved forrige belastning/afregning af variabelt forvaltningshonarar (high water mark).

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Global A

Fast årligt forvaltshonorar

1 % fast årligt forvaltningshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt administartionshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Fonden kan blive opkrævet variabelt forvaltningshonorar selv om fondens absolutte afkast har været negativt, så længe andelsværdien har haft en bedre værdiudvikling end referenceindekset. Modsat kan fonden have et positivt afkast uden at blive opkrævet variablet forvaltningshonorar, hvis andelsværdien har haft en lavere procentuel værdistigning end referenceindekset. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

Årligt forvaltingshonorar for SKAGEN Kon-Tiki A

Fast årligt forvaltningshonorar

2,0 % fast årligt forvaltningshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Det totale årlige forvaltningshonorar har imidlertid en øvre grænse på 4 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital i året. Ved dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, deles det relative værdifald ligeledes i forholdet 90/10; dvs. det faste forvaltningshonorar på 2,0 % reduceres. Reduktionen begrænset dog således at det totale årlige forvaltningshonorar ikke bliver mindre end 1% af den gennemsnitlige forvaltningskapital. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN m² A

Fast årligt forvaltningshonorar

1,5 % fast årligt administrationshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Det totale årlige forvaltningshonorar har imidlertid en øvre grænse på 3 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital i året. Ved dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, deles det relative værdifald ligeledes i forholdet 90/10; dvs. det faste forvaltningshonorar reduceres. Reduktionen begrænset dog således, at det totale årlige forvaltningshonorar ikke bliver mindre end 0,75 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang. 

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Focus A

Fast årligt forvaltningshonorar

1,6 % fast årligt forvaltningshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Det totale årlige forvaltningshonorar har imidlertid en øvre grænse på 3,2 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital i året. Ved dårlige værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, deles det relative værdifald ligeledes i forholdet 90/10; dvs. det faste forvaltningshonorar reduceres. Reduktionen begrænset dog således at det totale årlige forvaltningshonorar ikke bliver mindre end 0,80 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Insight A

Fast årligt forvaltningshonorar

1,5 % fast årligt forvaltningshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

Et resultatafhængigt gebyr beregnes dagligt og kan opkræves én gang om året. Hvis værdien af fondens aktiver udviser en højere procentvis stigning end værdistigningen i referenceindekset, finder der en 90/10 fordeling sted mellem kunderne og SKAGEN. Det resultatafhængige gebyr bliver alene opkrævet/afregnet, hvis udviklingen i den akkumulerede relativværdi mellem fonden og referenceindekset (opgjort i NOK), beregnet fra tidspunktet for den forudgående opkrævning/afregning frem til 31. december, er højere end nul (relativ high-water mark). Det faste administrationsgebyr beregnes dagligt og opkræves kvartalsvist. Det årlige administrationsgebyr må ikke overstige et beløb svarende til 4 procent af fondens gennemsnitlige årlige aktiver under forvaltning.

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Avkastning

Køb og salg af andele er omkostningsfrit. Det faste, årlige forvaltningshonorar er på 0,5 %. Der er ingen begrænsninger i antal udbetalinger pr. år. Omkostninger beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis.

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Tellus A

Køb og salg af andele er omkostningsfrit. Det faste, årlige forvaltningshonorar er på 0,8 %. Der er ingen begrænsninger i antal udbetalinger pr. år. Omkostninger beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Fast forvaltningsgodtgørelse inkluderer forvaltning, administration, distribution, depot med mere.

ÅOP - et dansk omkostningsnøgletal

ÅOP samler alle omkostningskomponenter i et enkelt og overskueligt nøgletal baseret på en fast investeringshorisont på syv år. ÅOP er udviklet i et samarbejde mellem Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, InvesteringsForeningsRådet m.fl.

ÅOP i aktiefondene for 2018

SKAGEN Vekst A 1,05 % (Indirekte omkostning 0,08 %)
SKAGEN Global A 1,13 % (Indirekte omkostning 0,08 %)
SKAGEN Kon-Tiki A 1,27 % (Indirekte omkostning 0,31 %)
SKAGEN m2 A 2,10 % (Indirekte omkostning 0,06 %)
SKAGEN Focus A 0,94 % (Indirekte omkostning 0,23 %)
SKAGEN Insight A 1,62 % (Indirekte omkostning 0,14 %)

ÅOP i obligationsfondene for 2018

SKAGEN Tellus A 0,80 % (Indirekte omkostning 0,03 %)
SKAGEN Avkastning 0,50 % (Indirekte omkostning 0,08 %)

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.