Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Både forvaltningen af fondene og driften af forvaltningsselskabet er underlagt norsk lov og forskrifter, implementering af EU-direktiver, cirkulærer fra det norske Finanstilsyn i tillæg til norske branchestandarder fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Når SKAGEN markedsfører sine fonde i andre lande, forholder vi os ligeledes til det aktuelle lands regulering, love og regler.

I Danmark betyder det, at vi har søgt og fået tilladelser til markedsføring hos Finanstilsynet. Vores fonde i det danske marked er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, og vi er associeret medlem af Investering Danmark. Vores fonde opfylder samtidig den fælles europæiske UCITS-standard, som er indpasset i dansk lovgivning.

Hovedreglerne for SKAGENs virksomhed findes i den norske verdipapirfondlov, som blandt andet regulerer hvor store investeringer SKAGENs fonde kan foretage i enkeltselskaber. Den regulerer ligeledes kundernes ret til at indløse fondsandele og den stiller krav til forvaltningsselskabet om at have en sund drift med en god intern kontrol.

Læs mere om reglerne for værdipapirfonde her.

De norske regler er på mange områder lig reglerne for en dansk investeringsforening. SKAGENs danske kontor kan informere nærmere om ligheder og forskelle mellem det danske og det norske regelsæt.

Hvem styrer fondene?

Et norsk verdipapirfonds vedtægter skal være i overensstemmelse med verdipapirfondloven og skal godkendes af Finanstilsynet ved etablering af fonden. Vedtægterne udpeger et forvaltningsselskab, her SKAGEN AS, til at handle på vegne af fonden. Verdipapirfonden har ikke egne ansatte og heller ikke sin egen bestyrelse. Investorerne ("andelsejerne") skal derfor være repræsenteret i forvaltningsselskabets bestyrelse, som også fungerer som bestyrelse i verdipapirfondene.

Ifølge verdipapirfondloven skal investorerne vælge mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer. Alle registrerede investorer kan møde op på SKAGENs årlige valgmøder, der i hovedtræk svarer til en dansk generalforsamling, og stemme på, hvem de ønsker som bestyrelsesmedlemmer.

For at sikre at de investorvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af forvaltningsselskabet, er der oprettet en valgkomité, som har til opgave at indstille kandidater til bestyrelsen. Det er investorerne, som vælger medlemmer i valgkomitéen, og alle investorer kan forslå kandidater til bestyrelsen gennem valgkomitéen.

Læs mere om bestyrelsen.

Hvem fører tilsyn med fondene og forvaltningsselskabet?

Det norske Finanstilsynet er tilsynsmyndigheden for de enkelte fonde og forvaltningsselskabet SKAGEN AS. Hvert kvartal rapporterer SKAGEN til tilsynet, og vi har ligeledes en løbende dialog om spørgsmål knyttet til fondene og om lovforståelse. Finanstilsynet har myndighed til at foretage tilsyn og inspektion hos forvaltningsselskabet og myndighed til at bede om yderligere information fra SKAGEN.

Internkontrol er en integreret del af den daglige drift. Ledere fra alle forretningsområder foretager løbende vurdering af de interne kontroller. To gange om året gennemføres en opsummerende vurdering af om den interne kontrol har været gennemført på en tilfredsstillende måde. Revisionsfirmaet EY reviderer og giver råd om, hvordan SKAGEN gennemfører den interne kontrol. Ekstern revision foretages årligt og udføres for tiden af PriceWaterhouseCoopers AS.

Se også:

Ønsker du at klage - læs mere her

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up