Gå til hovedindhold

MiFID II regulerer i særlig grad værdipapirvirksomheder og deres aktiviteter og tjenester. Som fondsforvaltningsselskab er SKAGEN AS (SKAGEN) i mindre grad påvirket af de nye regler.

Visse af reglerne er relevante for os, når vi yder investeringsservices, eksempelvis investeringsrådgivning. I denne artikel får du en oversigt over, hvilken betydning det har for SKAGEN og dit kundeforhold hos os.

Omkostningsoplysninger

De nye regler øger kravene til gennemsigtighed i hele kundeprocessen, herunder at omkostninger og gebyrer skal belyses i særlig grad. Nærmere information om omkostninger i SKAGEN:

  • Der er ingen omkostninger i forbindelse med investeringsrådgivning i SKAGEN.
  • Forvaltningsomkostningerne (faste / variable) for en værdipapirfond, der forvaltes af SKAGEN eller distribueres af SKAGEN, fremgår af vores hjemmeside. Kunderne skal betale et fast forvaltningsgebyr, som beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Et variabelt forvaltningsgebyr beregnes dagligt og opkræves årligt.
  • Det påløber intet tegnings- eller indløsningsgebyr ved transaktioner direkte med SKAGEN. Tredjeparter, såsom distributører og rådgivere, kan imidlertid opkræve tegnings- og / eller indløsningsgebyr.
  • SKAGEN anvender swing pricing for at forhindre, at eksisterende andelsejere påføres tab som følge af tegning og indløsning, som foretages af andre andelsejere i fonden. Det kan opfattes som et indirekte gebyr til dækning af transaktionsomkostninger. Du kan få mere information om swing pricing i fondens prospekter.
  • Ekstraordinære omkostninger, som er nødvendige for at varetage kundernes interesser, kan opkræves hos fonden ifølge de nærmere regler, jf. vpfl. § 4-6 afsnit 2.

Oplysninger om omkostninger skal sammenlignes, således at du som kunde kan forstå den samlede effekt på investeringsafkastet. Vi er forpligtet til at give dig disse oplysninger regelmæssigt og mindst en gang om året i løbet af investeringens løbetid.

Investeringsrådgivning

I forbindelse med at SKAGEN yder investeringsrådgivning, er vi underlagt visse af MiFID II-reglerne. Vi har foretaget mindre tilpasninger af vores processer for at sikre, at reglerne overholdes, herunder krav til egnethedsrapport, belysning af omkostningerne til geninvesteringer (transaktionsomkostninger, skatteeffekt osv.), at vi opfylder de strengere krav med henblik på at sikre indhentet information er korrekt samt at øvrige informationskrav opdateres. Alle fonde, der forvaltes eller distribueres af SKAGEN, er UCITS-fonde, med mindre andet oplyses. Det er produkter, som anses for at være ikke komplekse og for at være passende for kundekategorien med ikke-professionelle kunder.

Ikke uafhængig investeringsrådgivning

De nye regler skelner mellem uafhængige og ikke-uafhængige rådgivere. SKAGEN tilbyder investeringsrådgivning på et ikke-uafhængigt grundlag. Det indebærer, at vi rådgiver om egne finansielle instrumenter og finansielle instrumenter, der tilbydes af producenter eller distributører, som vi samarbejder med. SKAGEN kan modtage betaling fra sine samarbejdspartnere for ydet investeringsrådgivning.

SKAGEN ejes af Storebrand og fonde, der forvaltes af de øvrige Storebrand-selskaber, kan indgå i SKAGEN's produktudbud. Når SKAGEN modtager betaling fra samarbejdspartnere, er vi forpligtede til at yde en højere kvalitet i den investeringsservice, som tilbydes kunden, og til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende betaling fra tredjeparter. Information om betaling (distributionsgodtgørelse) offentliggøres på vores hjemmeside.

SKAGEN yder ikke løbende overvågning af kundeporteføljer (investeringer) i forbindelse med investeringsrådgivningen. Som kunde er du selv ansvarlig for at følge op på dine investeringer og du kan ikke regne med, at vi kontakter dig i tilfælde af, at markedsudviklingen fører til en risikoeksponering, der afviger fra det, som du ønsker. Hvis du er i tvivl, om din risikoeksponering er passende for dig, så kontakt os og få hjælp af en af vores rådgivere.

Analyseomkostninger

Tidligere blev værdipapirfondens omkostninger ved værdipapiromsætning opkrævet direkte hos værdipapirfondene. Med de nye regler skal mæglerne opgøre omkostningerne i transaktionsomkostninger og analyseomkostninger. På den måde kan vi opgøre omkostningskomponenterne særskilt og pr. 1. januar 2018 bliver analyseomkostninger ikke længere opkrævet hos værdipapirfonden men direkte hos SKAGEN.

Produktgodkendelse

Med de nye regler følger en ny produktgodkendelsesproces. Formålet er at sikre, at produktleverandører varetager kundens bedste interesse i alle faser af produktets livscyklus. SKAGEN har altid fulgt gode processer til at sikre, at hensynet til kundernes interesser varetages i forbindelse med planlægning, lancering, salg og distribution af vores produkter. I forbindelse med de nye regler er retningslinjer og interne rutiner opdateret tilsvarende. Vi evaluerer regelmæssigt vores produkter.

Mere om investorbeskyttelse

 

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.