Gå til hovedindhold

I. PERSONLIGE OPLYSNINGER

Behandlingen af personlige oplysninger hos SKAGEN AS (herefter kaldet SKAGEN) er underlagt lovgivning om databeskyttelse. Formålet med denne lovgivning er at beskytte menneskers personlige integritet i forbindelse med behandling af personlige oplysninger. Nedenfor findes en oversigt over, hvordan SKAGEN behandler personlige oplysninger.

1. Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er alle former for oplysninger, der er knyttet enten direkte eller indirekte til en person, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og cpr-nummer.

2. Formålet med behandling af personlige oplysninger

SKAGENs formål med at behandle personlige oplysninger er at opfylde kundeaftaler og sikre kunderne den bedst mulige service, opfølgning og kommunikation. Derudover er behandlingen nødvendig for at overholde den oplysningspligt, SKAGEN er pålagt ifølge lovgivningen eller aftaler med myndigheder, værdipapirregistre og andre virksomheder (databehandlere), der behandler personlige oplysninger i samarbejde med eller på vegne af SKAGEN.

3. Hvilke personlige oplysninger behandler SKAGEN?

SKAGEN registrerer de personlige oplysninger, som virksomheden har en gyldig grund til at registrere, som f.eks. kundens navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og bankoplysninger. Derudover registrerer SKAGEN ændringer i kontraktforhold samt korrespondance med klienten. SKAGEN registrerer desuden personlige oplysninger om eventuelle værger, modtagere og øvrige personer, såfremt SKAGEN har en gyldig grund til at registrere disse oplysninger, som f.eks. processer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

SKAGEN optager og gemmer telefonsamtaler til dokumentationsformål. Optagelserne bliver gemt i et sikret lagringsmedie, som er underlagt begrænset tilgang, og slettes efter tre år.

4. Hvordan behandler SKAGEN de personlige oplysninger?

For at kunne opfylde vores kundeaftaler samt vores oplysningspligt over for myndighederne skal SKAGEN behandle de personlige oplysninger ved f.eks. at lagre, systematisere, scanne og udlevere oplysninger.

SKAGEN har etableret et proprietært adresseregister, hvor kunderne kan fravælge at modtage markedsføringsmateriale. Kunderne kan dog ikke fravælge at modtage de oplysninger, som SKAGEN er juridisk forpligtet til at udlevere.

5. Videregivelse af personlige oplysninger – brug af partnere

Hvis det er tilladt ifølge lovgivningen, og SKAGENs tavshedspligt ikke er til hinder herfor, kan der videregives personlige oplysninger til eksterne partnere til brug for de anførte behandlingsformål. De eksterne partnere kan være finansielle institutioner, værdipapirregistret, adresserings- og distributionsenheder samt andre af SKAGENs underleverandører.

6. Markedsføring

De personlige oplysninger kan blive anvendt til markedsføring af SKAGENs produkter og tjenesteydelser, forudsat kunden ikke har fravalgt at modtage denne type materialer (se stk. 4, sidste afsnit).

7. Aktindsigt samt ændring eller sletning af oplysninger

En kunde kan bede om at få indsigt i SKAGENs behandling af kundens personlige oplysninger ved at indsende en skriftlig og underskrevet anmodning til SKAGEN. Kunden kan rekvirere en udskrift af de registrerede oplysninger samt informationer om, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er truffet for behandlingen, forudsat udleveringen af disse informationer ikke udgør en hindring for sikkerheden. En kunde kan desuden forlange, at mangelfulde eller urigtige personlige oplysninger korrigeres, og at overflødige oplysninger slettes.

De personlige oplysninger bliver slettet, når det ikke længere er nødvendigt at lagre dem til behandlingsformålet, eller hvis lovgivningen foreskriver det.

Kundens samtykke til SKAGENs behandling af de personlige oplysninger er frivillig og kan til enhver tid kaldes tilbage. Hvis en kunde kalder sit samtykke tilbage og forlanger oplysningerne slettet, kan SKAGEN dog ikke længere opfylde sine forpligtelser over for kunden, hvilket kan bevirke, at kundeforholdet ophører.

8. Ombudsmanden for personlige oplysninger

SKAGENs driftsdirektør er ansvarlig for behandling af personlige oplysninger hos SKAGEN. SKAGEN har udnævnt en ombudsmand for personlige oplysninger, som sikrer, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med den gældende ret (personvernombud@skagenfondene.dk).

Læs mere om personlige oplysninger og databeskyttelse på Datatilsynets websted.

Cookies

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.